mijn klas ambrasoft

Missie & identiteit

PCBS De Fontein

PCBS De Fontein - een school van Stichting PO WIJdeVenen

Onze visie is gebaseerd op drie kernwaarden: Eigentijds, Respect en Samen Beter. Deze vormen onze basis en zijn vertrekpunt voor toekomstige ontwikkelingen. We zijn gericht op samenwerken van kinderen, leerkrachten en ouders en andere partners. Actieve betrokkenheid is daarbij een kernwoord. Respect betekent letterlijk “omzien naar elkaar”. We hebben dat vertaald naar ons motto “Je mag er zijn”. We maken in ons onderwijs gebruik van eigentijdse middelen en aanpakken.

Identiteit

De Fontein is een open protestants-christelijke school. Wij staan op basis van wederzijds respect open voor kinderen en ouders met een andere culturele of religieuze achtergrond, zonder onze christelijke identiteit te verliezen. We willen een school zijn waar leerlingen, ouders en leerkrachten zich prettig en veilig voelen. Dit proberen we onder meer te bereiken met behulp van duidelijke regels en afspraken voor leerlingen en leerkrachten. Onze christelijke identiteit en pedagogische en didactische visie sluiten op elkaar aan en vormen zo onze identiteit. Identiteit is een dynamisch proces. We vinden het dan ook belangrijk hierover met elkaar in gesprek te blijven.
In de praktijk willen we:

  • de kinderen een veilige en liefdevolle omgeving geven, waarin ze gestimuleerd worden zichzelf te ontplooien en waarin ze hun plaats te midden van andere kinderen kunnen innemen;
  • de mogelijkheden die elk kind heeft als basis nemen voor ons handelen;
  • de kinderen leren dat een mens er ook moet zijn voor de ander, dichtbij en veraf;
  • de kinderen leren in onze multiculturele maatschappij de medemens open tegemoet te treden, zonder de last van vooroordelen. Dat kan door elkaar te respecteren en te accepteren en door vertrouwen in elkaar te hebben;
  • de kinderen leren zorg te dragen voor elkaar en de omgeving.

Onze missie

We willen kinderen een omgeving bieden waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen en die hen uitdaagt om te laten zien wat ze kunnen en hen voorbereidt op een leven in de maatschappij van morgen.

Ons motto

Je mag er zijn! Geloven dat je er toe doet, geloven dat je het zelf kunt, geloven dat je iets te kiezen hebt.

Hier zijn wij sterk in

open deurOpen deur
We hebben een open houding naar leerlingen, collega’s en ouders. Onze deuren staan open. We gunnen kinderen dat ze met een open blik in de wereld kunnen staan. Relaties vinden we belangrijk, want kinderen, ouders en collega’s willen gehoord en gezien worden. Kinderen en ouders worden bij leer- en ontwikkelingsprocessen betrokken.

kader scheppenKader scheppen
Kinderen, ouders en leerkrachten hebben ruimte nodig om zichzelf te kunnen zijn. De school biedt een kader waarbinnen ieder zich kan bewegen. Respect is daarbij een belangrijk kernbegrip. Bewegen betekent voor ons ook ontwikkeling. Wij zijn gericht op het leren van kinderen en van onszelf. We zijn een lerende school en voortdurend in ontwikkeling om het best passende onderwijs te kunnen geven en talenten van kinderen te benutten.

De eigenheid van ieder kindDe eigenheid van ieder kind
Ieder kind leert op eigen niveau en wijze. In ons onderwijs zoeken wij steeds naar de mogelijkheden die een kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen en optimaal te functioneren. Wij bieden eigentijds onderwijs, waarbij we kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces.

Ouders

Ouders zijn welkom in de school en zijn onmisbare partners in de ontwikkeling van kinderen. Ook met ouders willen we ‘samen beter’ zijn en samen verantwoordelijkheid nemen voor de opvoeding en begeleiding van de kinderen. School en ouders vullen elkaar aan en werken samen. Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het leren van hun kind, omdat dit de leerprestaties ten goede komt.
Belangrijke richtlijnen voor een constructieve communicatie zijn voor ons:

  • Ouders zijn welkom in de school en we hebben een gemeenschappelijk belang: het kind.
  • We nemen elkaar serieus, toon en verwachten wederzijds respect.
  • We accepteren en benoemen dat het gedrag van een kind op school anders kan zijn dan thuis.