mijn klas ambrasoft

Ons onderwijs: waar staan wij voor?

PCBS De Fontein

De Fontein streeft er naar om voor ieder kind optimale ontwikkelingskansen te creëren. Alleen dan kunnen kinderen uitgroeien tot evenwichtige volwassenen die met voldoende kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen in onze steeds complexer wordende wereld kunnen functioneren.

Op De Fontein zorgen wij voor een veilig en vertrouwd klimaat. We willen kinderen steeds opnieuw laten ervaren dat ieder er mag zijn met zijn eigen, unieke talenten. Een respectvolle houding, uitgaan van het positieve, het gewenste gedrag te benoemen en het voeren van oplossingsgerichte gesprekken dragen bij aan (het ontwikkelen van) een positief zelfbeeld, zelfrespect en respect voor de ander. Daarnaast geven we iedere week een Kanjerles, waarin het leren van sociale en emotionele vaardigheden centraal staat.

Op De Fontein vinden we het belangrijk om kinderen van en met elkaar te laten leren. We maken gebruik van coöperatieve werkvormen en samenwerkopdrachten, waarbij ieder kind een bijdrage levert. We stimuleren het elkaar helpen en overleggen.

Wij vinden we het belangrijk dat kinderen actief en betrokken leren, zelfstandigheid en zelfredzaamheid ontwikkelen. Wij willen kinderen zich medeverantwoordelijk laten voelen voor hun eigen leerproces. Zowel in de moderne maatschappij als in het vervolgonderwijs zijn dit voorwaarden voor welbevinden en succes. Doelgericht werken, het geven van feedback, inzicht geven hoe je brein werkt en werken met (week)taken dragen bij aan het ontwikkelen van een zelfstandige leerhouding.

Op De Fontein mogen kleuters zich als kleuter ontwikkelen. Dat betekent voor ons dat kleuters veel gelegenheid krijgen om te spelen en te bewegen. Al spelend en bewegend kunnen ze zich ontwikkelen om daarmee een stevige basis te leggen voor het vervolg van hun schoolloopbaan. De leerkracht zorgt voor een uitdagende speelomgeving, biedt begeleiding bij het spel en weet welke doelen zij met de kinderen wil bereiken.

Het hebben van een goede leesvaardigheid levert een belangrijke bijdrage aan schoolsucces en is een onmisbare vaardigheid in de samenleving. Lezen draagt bij aan het ontwikkelen van de taalvaardigheid en de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. We werken samen met de Bibliotheek op school om kinderen tot gemotiveerde lezers te maken.

Op De Fontein bieden we in het kader van vroegtijdig vreemde talenonderwijs structureel Engels aan vanaf groep 1. Als kinderen op jonge leeftijd deels in de Engelse taal onderwijs krijgen, zullen ze daar hun leven lang profijt van hebben.

De Fontein is een eigentijdse school en op de toekomst gericht, waarbij de mogelijkheden van ICT dagelijks worden benut in het onderwijs en we gericht zijn op het ontwikkelen van de vaardigheden van de 21ste eeuw. We volgen onderwijsontwikkelingen en ontwikkelingen op ICT gebied om kansen te benutten die passen bij onze visie en de manier van werken op onze school.

Wij werken vanaf groep 4 met Snappet. Snappet Tabletonderwijs ondersteunt de leerkrachten bij het realiseren van passend onderwijs en verhoogt de leerlingbetrokkenheid. De kinderen van groep 4 t/m 8 maken gebruik van Snappet. De leerkracht geeft eerst een interactieve instructie aan de groep. Daarna verwerken de kinderen de lesstof van rekenen en spelling digitaal op een tablet of chromebook. Kinderen werken op eigen niveau aan de opdrachten. Snappet geeft de leerlingen direct feedback op gegeven antwoorden en geeft kinderen inzicht in de mate waarin ze hun lesdoelen hebben behaald.

In ons onderwijs bieden we ruimte aan programmeren. Programmeren leert kinderen creëren in plaats van consumeren. Het programmeren draagt bij aan het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van :

  • Creatief en logisch denken
  • Ruimtelijk inzicht
  • Probleemoplossend vermogen
  • Structureren
  • Samenwerken

Kinderen leren programmeren o.a. met behulp van materialen uit ICT-leskisten zoals bee bots, blue bots. Ook leren kinderen werken met programma’s als code-uur en scratch.

We besteden ruimschoots aandacht aan digitale geletterdheid, zodat kinderen leren effectief, en verantwoord gebruik kunnen maken van ICT. Het gaat hierbij om een combinatie van basiskennis ICT, mediawijsheid en informatievaardigheden.

We werken samen met Parkvilla om ons cultuuronderwijs verder te ontwikkelen. Kinderen ontwikkelen daarmee met plezier o.a. verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden. Zij kunnen zich mede dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen tot creatieve en kritische mensen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. In ons cultuuronderwijs zoeken we de verbinding met de andere vakgebieden.

Samen Scholen in IKC

Als drie basisscholen in Ter Aar zijn we sinds schooljaar 2015/2016 op zoek gegaan naar verbinding en samenwerking. Dat heeft geleid tot het gezamenlijk willen ontwikkelen van één integraal onderwijsconcept met als doel onderwijs te bieden voor ieder kind, passend bij uiteenlopende onderwijsbehoeften en met ruimte voor eigen leerstijlen en eigen talent. Onze collectieve ambitie in onderwijs luidt: “Goed onderwijs voor ieder kind!” We willen kinderen een stevige basis meegeven om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar sociale en verantwoordelijke burgers in een brede samenleving. We zullen dan ook inzetten op een pedagogisch klimaat, vanuit visie, regels en afspraken, normen en waarden, waarop we elkaar dagelijks kunnen aanspreken en van waaruit we ook dagelijks handelen.
Lees meer over IKC en IKC Nieuws