mijn klas ambrasoft

Voorkomen van lesuitval op De Fontein

PCBS De Fontein

Inleiding

De afgelopen jaren is het vinden van vervanging van leerkrachten in het basisonderwijs een toenemend probleem aan het worden. Stichting Wij de Venen neemt deel aan de vervangerspool RTC Cella. RTC Cella regelt de vervanging van leerkrachten bij ziekte en verlof voor veel Stichtingen in de wijde omgeving. Het kan echter voorkomen, zeker gezien het oplopende lerarentekort, dat RTC Cella geen invaller beschikbaar heeft.
Op deze situatie hebben we ons voorbereid.

Het hieronder beschreven beleid geeft een overzicht van de stappen die op onze school genomen worden bij ziekte of verlof van één van de leerkrachten. Uitgangspunt is altijd lesuitval zoveel als mogelijk te voorkomen, zodat het onderwijs zo goed als mogelijk wordt gecontinueerd, maar ook dat de andere leerkrachten niet voortdurend worden overvraagd of overbelast.

Stappen bij vervanging voor leerkrachten vanwege ziekte- en rechtspositioneel verlof

Stap 1: Vervanger aanvragen bij RTC Cella

 • Bij een ziekmelding wordt door de directeur in overleg met de ziekmelder ingeschat voor hoe lang vervanging noodzakelijk is.
 • Er wordt vervolgens een invalverzoek aangemaakt bij RTC Cella. Als RTC Cella een invalleerkracht beschikbaar heeft komt deze leerkracht de vervanging doen.
 • Ouders worden als het gaat om een onbekende invaller, indien mogelijk vooraf, van de vervanging op de hoogte gesteld via de mail/nieuwsbrief of anders m.b.v. een briefje op de klassendeur.

Stap 2: RTC cella heeft geen vervanger beschikbaar

Als RTC Cella geen invaller beschikbaar heeft worden een aantal interne mogelijkheden onderzocht om een invaller voor de groep te kunnen zetten. Afhankelijk van de situatie zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Eigen parttime personeel, voor zover zij daarvoor ruimte hebben aangegeven, wordt benaderd om extra te werken. Het betreft hier dan uitbreiding van werkzaamheden om een leerkracht te kunnen vervangen.
 • Een Pabo-stagiaire (3e-4e jaar) van de school valt in onder toezicht van directie of een leerkracht van de school.
 • De leraarondersteuner (met lesbevoegdheid) wordt ingezet t.b.v. de vervanging. Dit gaat dan ten koste van de lesondersteunende taken die zij uitvoert en de begeleiding van individuele of groepjes leerlingen.
 • De inzet van overig ambulant personeel ( een leerkracht die andere taken dan lesgevende taken doet) overwegen. Bij de keuze voor invalwerk betekent het dat er andere werkzaamheden vervallen. De schoolleider/intern begeleider zijn in principe niet voor een inzetbaar voor vervanging in verband met hun taken en afspraken.
 • Het benaderen van bij de school bekend personeel. Dit gaat om ouders met onderwijsbevoegdheid of (oud)leerkrachten die zich hebben gemeld om in geval van nood voor inval op De Fontein beschikbaar te zijn.

Stap 3: Een groep verdelen over andere groepen

 • Als al deze maatregelen niet lukken, dan zal voor één dag de groep verdeeld worden over de andere groepen. Voor iedere groep is een verdeelrooster opgesteld.
 • Leerlingen krijgen zinvol werk mee naar de andere groepen en waar kan doen ze met het programma van de ontvangende klas mee.
 • Als meerdere dagen geen invaller beschikbaar is zal overwogen worden of een tweede en eventueel derde dag verdelen tot de mogelijkheden behoort of dat mogelijk een andere groep voor een dag verdeeld kan worden.

Stap 4: Een groep heeft een dag geen les, ouders zorgen voor opvang

 • Als er geen opties meer zijn om inval te regelen of een groep te verdelen worden ouders zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van het feit dat de leerlingen geen les hebben. Zij zullen op die bewuste dag thuis moeten blijven. Afhankelijk van het moment waarop dat bekend is, wordt dit per mail of telefonisch gecommuniceerd.
 • Ouders zullen voor die dag zelf of met elkaar voor opvang van de kinderen moeten zorgen. Als opvang écht een probleem is kan een enkele leerling gewoon naar school komen en zorgt de school voor opvang in een andere groep.
 • Indien er sprake is van een langere periode zonder invaller, zal worden overgegaan op het naar huis sturen van meerdere groepen op verschillende dagen van de week. Hiermee wordt voorkomen, dat steeds dezelfde groep thuis dient te blijven.
 • Uiteraard hopen we dat het niet nodig zal zijn stap 4 te moeten uitvoeren, daarop zal ons beleid gericht zijn.

Tot slot

Het is belangrijk om bedacht te blijven op de extra belasting die deze maatregelen vragen van het personeel. Haalbaarheid van deze maatregelen en voorkomen van overbelasting moet steeds een punt van overweging blijven.

Dit beleid valt binnen de richtlijnen van Stichting SPO WIJdeVenen en is op schoolniveau besproken met de Medezeggenschapsraad. Het wordt verspreid onder ouders via de nieuwsbrief en is te vinden op de website van de school.


Marijke Kieboom
december 2018